ಮುಖ ಪುಟ >> ಸಭೆಗಳು _ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನಾ ಸಮಿತಿ
ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷ - ಪಿ.ಎ.ಬಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು :
ಕ್ರ.ಸಂ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಗಳ ವಿವರ ವರ್ಷಾವಾರು ಆಯವ್ಯದ ವಿವರ
04 ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷ - 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 4ನೇ ಪಿ.ಎ.ಬಿ. ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
2021-22
03 ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷ - 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ಪಿ.ಎ.ಬಿ. ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ. 2020-21
02 ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷ - 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ಪಿ.ಎ.ಬಿ. ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ. 2019-20
01 ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷ - 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ಪಿ.ಎ.ಬಿ. ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ. 2018-19

 

 

 

 

 

 

>> archive
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್