Skip to content
ಮುಖ ಪುಟ >> ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ_ ಯುಡೈಸ್

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ 2018-19.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರದಿ 2018-19 - ಆಂಗ್ಲ | ಕನ್ನಡ.

ಯುಡೈಸ್ ವರದಿ 2016-17 - ಆಂಗ್ಲ | ಕನ್ನಡ.

ಯುಡೈಸ್ ವರದಿ 2015-16 - ಆಂಗ್ಲ | ಕನ್ನಡ.

ಯುಡೈಸ್ ವರದಿ 2012-13 - ಆಂಗ್ಲ | ಕನ್ನಡ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2012-13 - ಆಂಗ್ಲ | ಕನ್ನಡ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2011-12 - ಆಂಗ್ಲ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2010-11- ಕನ್ನಡ | ಆಂಗ್ಲ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2009-10.

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಡೈಸ್ ವರದಿ.

2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ.

2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಡೈಸ್ ವರದಿ.

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್