ಮುಖ ಪುಟ >> ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ :


Public Authority Information

Public Authority Assistant Public Information Officer under RTI Act 2005 Section 5(1) Public Information Officer under RTI Act 2005 Section 5(1) Appellate Authority Under RTE Act 2005 Section 19(1)
The Following Officers are nominated as Assistant Public Information Officer and Public Information Officer and Appellate Authority to provide information and to receive applications and appeals related to Sarva Shiksha Abhiyana Under Right to Information Act-2005 Section-5.
Office of State Project Director, Sarva Shikshana Abhiyana, Annex building of Commissioner for Public Instruction, Nrupathunga Road, Banglaore-560001
Public Relation Officer/Program Officer(Admin),Office of State Project Director, Sarva Shikshana Abhiyana, Annex building of Commissioner for Public Instruction, Nrupathunga Road, Banglaore-560001
Joint Director-1(Admin), Office of State Project Director, Sarva Shikshana Abhiyana, Annex building of Commissioner for Public Instruction, Nrupathunga Road, Banglaore-560001
State Project Director, Sarva Shiksha Abhiyana Karnataka, Office of State Project Director, Sarva Shikshana Abhiyana, Annex building of Commissioner for Public Instruction, Nrupathunga Road, Banglaore-560001

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್